Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Anghenion Dysgu Ychwanegol - Additional Learning Needs

O fis Medi 2021, bydd y fframwaith Anghenion Addysgol Arbennig yn cael ei ddisodli gan system newydd a diwygiedig o'r enw - Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru).

Bydd gofyn i bob ysgol yng Nghymru wneud newidiadau i'w systemau cyfredol. Rydym yn gweithio ar y cyd â Sir Caerdydd a Chonsortiwm Canolbarth y De i sicrhau trosglwyddiad esmwyth i'r Ddeddf ALNET.

 

 

From September 2021, the Special Educational Needs framework will be replaced with a new and reformed system called – Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act.

All school in Wales will be required to make changes to their current systems. We are working in collaboration with Cardiff County and Central South Consortium to ensure a smooth transition to the ALNET Act

 

Llinell Gymorth ADY Cyngor Sir Caerdydd i rieni a gwarchodwyr/  

Cardiff County ALN helpline for Parents and Carers

 

Ebost / Email: ALNHelpline@cardiff.gov.uk

Ffôn / Phone: 029 20872731

Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru - beth sy'n digwydd?

Additional Learning Needs in Wales - what's happening?

Gwybodaeth i Blant a Phobl Ifanc / Information for Children and Young People

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top