Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Anghenion Dysgu Ychwanegol - Additional Learning Needs

Ers Medi 2021, mae'r fframwaith Anghenion Addysgol Arbennig wdi cael ei ddisodli gan system newydd a diwygiedig o'r enw - Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru).

Mae bob ysgol yng Nghymru wedi gwneud newidiadau i'w systemau cyfredol. Rydym wedi gweithio ar y cyd â Sir Caerdydd a Chonsortiwm Canolbarth y De i sicrhau trosglwyddiad esmwyth i'r Ddeddf ALNET.

 

 

Since September 2021, the Special Educational Needs framework has been  replaced with a new and reformed system called – Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act.

All school in Wales have been required to make changes to their current systems. We have worked in collaboration with Cardiff County and Central South Consortium to ensure a smooth transition to the ALNET Act.

 

Llinell Gymorth ADY Cyngor Sir Caerdydd i rieni a gwarchodwyr/  

Cardiff County ALN helpline for Parents and Carers

 

Ebost / Email: ALNHelpline@cardiff.gov.uk

Ffôn / Phone: 029 20872731

Gwybodaeth i Blant a Phobl Ifanc / Information for Children and Young People

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top