Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Cyngor Ysgol / School Council

Mae'r Cyngor Ysgol yn trafod ac yn gwneud penderfyniadau ar ystod o faterion, gan gynnwys gweithgareddau amser chwarae a datblygu tir yr ysgol. Mae disgyblion yn cael eu hethol gan eu cyfoedion i fod ar y Cyngor Ysgol. Mae gan Gyngor Ysgol Gadeiryddion etholedig , Is-gadeirydd, Ysgrifennydd. Mae'r Cyngor Ysgol yn trafod ystod o faterion gyda'u dosbarthiadau ac yn dod â phryderon ac awgrymiadau yn ôl i'r cyngor.

Mae Cyngor Ysgol Bro Eirwg yn anelu at...

• Sicrhau bod ein hysgol yn lle diogel a hapus i blant.
• Sicrhau fod plant yn cael lle i leisio eu pryderon.
• Annog pob plentyn yn yr ysgol i awgrymu gwelliannau.
• Sicrhau bod unrhyw awgrymiadau neu bryderon yn cael eu clywed a gweithredu arnynt.

 

School Council discusses and makes decisions on a range of issues, including playtime activities and the development of the school grounds. Pupils are elected by their peers to become School Councillors.

The School Council at Ysgol Bro Eirwg has an elected Chair(s), Vice Chair, Secretary. The Councillors discuss a range of issues with their classes and bring concerns and suggestions back to the council.

The School Council at Ysgol Bro Eriwg aims to...
• Make sure that our school is a safe and happy place for children.
• Make sure that children have a place to voice their concerns.
• Encourage all children in school to suggest improvements.
• Make sure any suggestions or concerns are listened to and acted upon.

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top